„Łatwiej uwierzyć w siebie, gdy wierzy w nas ktoś drugi”
Stefan Pacek

Co możemy dla Państwa zrobić?

Diagnoza i terapia logopedyczna

Podstawą efektywnej terapii logopedycznej jest prawidłowa diagnoza i zaplanowanie oddziaływań terapeutycznych.

Podczas pierwszego spotkania przeprowadzany jest wywiad, obserwacja oraz wykonane są odpowiednie do wieku oraz zaburzenia próby i testy diagnostyczne. Po ustaleniu planu terapeutycznego rozpoczynamy terapię logopedyczną.

Logopeda prowadzi terapię wad wymowy (dyslalia), afazji, apraksji, terapię niepłynności mówienia, pracuje nad mową i komunikacją z osobami ze spektrum autyzmu, z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy, z osobami z niepełnosprawnością intelektualną czy z zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego.

Terapia logopedyczna obejmuje także osoby z ankyloglossią (jest to skrócenie wędzidełka językowego), a także pacjentów z nieprawidłowościami laryngologicznymi, np. przerośnięcie migdałka gardłowego czy ortodontycznymi, np. wada zgryzu związana z nieprawidłowymi funkcjami języka.

Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna obejmuje zaburzenia mowy i komunikacji pochodzenia neurologicznego, tj. osoby z uszkodzeniami i dysfunkcjami ośrodkowego układu nerwowego, dzieci z obciążonym okresem ciążowym i okołoporodowym, zespołami genetycznymi, całościowymi zaburzeniami rozwoju, dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, zaburzeniami mowy i komunikacji oraz osoby dorosłe po wypadkach komunikacyjnych lub uszkodzeniach struktur mózgowych i ośrodkowego układu nerwowego.

Ponadto neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią funkcji pokarmowych u dzieci i osób dorosłych.

Wczesna interwencja logopedyczna

Wczesna interwencja neurologopedyczna zakłada pomoc dzieciom od pierwszych dni ich życia.

Celem takich oddziaływań jest niedopuszczenie do rozwoju patologii twarzy i narządów mowy, wzmocnienie mięśni warg, języka i podniebienia miękkiego, a także stymulowanie obszaru ustno-twarzowego.

Zakres działań neurologopedy obejmuje ocenę budowy anatomicznej oraz funkcjonowanie dziecka w obszarze ustno-twarzowym, m. in. ocena odruchów oralnych, funkcji takich jak oddychanie, ssanie, połykanie, gryzienie, żucie, a także ocena czy występuje nadwrażliwość lub niedowrażliwość na dotyk w obszarze ustno-twarzowym czy też wzmożone lub obniżone napięcie mięśniowe, które wpływa na ułożenie całego ciała, w tym żuchwy i języka.

Terapeuta wczesnej interwencji neurologopedycznej może także wspierać mamy w zakresie karmienia (często przy współpracy z doradcą laktacyjnym).

Diagnoza i terapia psychologiczna

Psycholog wykonuje diagnozę funkcjonalną i prowadzi terapię, która obejmuje zajęcia ogólnorozwojowe oraz zajęcia dla dzieci z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym i trudnościami w nauce, terapię dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (Zespół Aspergera, Autyzm, Całościowe Zaburzenia Rozwoju), terapię dzieci z zaburzeniami zachowania, terapię dzieci niemówiących oraz z opóźnionym rozwojem mowy, zapewnia indywidualny dobór metod komunikacji, w tym AAC, naukę czytania i pisania, w tym wczesną naukę czytania.

Trening umiejętności społecznych (TUS)

TUS to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawanie, nazywanie, stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

Diagnoza i terapia w zakresie trudności z jedzeniem i karmieniem

Diagnozę i terapię prowadzi neurologopeda specjalizujący się w tematyce trudności z jedzeniem.

Opieką obejmuje dzieci i osoby dorosłe z wybiórczością jedzenia, neofobią żywieniową, ale także noworodki mające trudności z pobieraniem pokarmu z piersi/butelki, trudności ze ssaniem, niemowlęta z trudnościami w rozszerzaniu diety, dzieci z wadą serca karmione przez sondę czy z PEG.

Terapia miofunkcjonalna

Terapia miofunkcjonalna jest skierowana przede wszystkim do osób, u których występuje nieprawidłowy wzorzec ruchowy języka i warg podczas połykania, co oznacza, że język podczas każdego aktu połykania (ok 1000 – 2000 razy dziennie) przesuwa się do przodu i naciska na zęby. W ten sposób język, jako jeden z najsilniejszych kompleksów mięśni naszego ciała, może wykrzywiać zęby i /lub deformować żuchwę i szczękę.

Oddziaływania te są skierowane także do osób, które oddychają głównie przez usta, chrapią lub mają bezdechy podczas snu, śpią z otwartą buzią, mają problemy ortodontyczne. Te nieprawidłowości mogą być konsekwencją skróconego wędzidełka językowego, przerośniętych migdałków, wad zgryzu czy obniżonego/wzmożonego napięcia w obrębie kompleksu ustno-twarzowego.

Celem prowadzonej przy zaburzeniach miofunkcjonalnych terapii logopedycznej jest uzyskanie prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, zamknięcie ust i nauka prawidłowego połykania. Dodatkowo terapia ta wspomaga leczenie ortodontyczne, zaburzenia w pracy stawów skroniowo-żuchwowych.

Diagnoza i terapia ręki

Terapia ręki to zajęcia skierowane do Pacjentów z zaburzeniami pracy motoryki małej, czyli precyzyjnymi ruchami rąk, dłoni i palców, a także z zaburzonym napięciem mięśniowym w obrębie kończyn górnych, ze zdiagnozowaną nieodpowiednią postawą ciała oraz nieodpowiednim centralnym napięciem mięśniowym oraz dla osób mających trudności z wykonywaniem codziennych czynności wymagających sprawności rąk, dłoni i palców, co najczęściej objawia się nieodpowiednim chwytem narzędzia pisarskiego, nieodpowiednią siłą nacisku narzędzia do kartki, trudnościami w nauce pisania, kolorowania, malowania czy wrażliwością dotykową na różne faktury sensoryczne, trudnościami grafomotorycznymi, nieczytelnym dla innych pismem.

Celem zajęć jest przygotowanie Pacjenta do doskonalenia swoich ruchów w obrębie kończyn górnych, polepszenie koordynacji ruchowej, ruchowo-wzrokowej oraz wykonywania czynności manipulacyjnych.

Warto zaznaczyć, że w procesie rozwoju mowy, rozwój dłoni ma ogromne znaczenie. Ośrodki mózgowe odpowiedzialne za ruch ręki są zlokalizowane tuż obok ośrodków odpowiedzialnych za mowę. Dlatego właśnie precyzyjne ruchy dłoni i palców, kontrola wzrokowa i sensoryczna działań umożliwia prawidłowy rozwój mowy.

Terapia dzieci z ASD

Terapia dzieci z autyzmem, którą proponujemy to terapia w oparciu o podejście rozwojowe. Zakłada, że człowiek uczy się poprzez kontakt z innymi ludźmi i interakcje z nimi oraz wtedy, kiedy ma motywację do nauki.

Osoby z autyzmem mają deficyty w zakresie komunikowania się, co znacznie ogranicza interakcje z otoczeniem, więc pierwszym etapem terapii jest nauczenie odpowiedniego systemu komunikacji oraz umiejętności społecznych oraz dostosowania systemu motywacyjnego tak, aby osoba z autyzmem chciała uczyć się nowych umiejętności.

Model ESDM bazuje na podejściu relacyjnym, pozytywnym wzmocnieniu zachowań, współdzieleniu zainteresowań dziecka przedmiotami i aktywnościami z życia codziennego. Techniki stosowane w ESDM aktywują zachowania społeczne i komunikacyjne dziecka (zarówno werbalne jak i niewerbalne), odnosząc się przez cały czas do norm rozwojowych danych zachowań.

Masaż logopedyczny

Metodę masażu logopedycznego wykorzystuje się u Pacjentów z zaburzeniami w funkcjonowaniu aparatu artykulacyjnego, z jego wzmożonym lub obniżonym napięciem mięśniowym, w Pacjentów z nadwrażliwością lub podwrażliwością czuciową, z nieprawidłową reakcją na bodźce sensoryczne, w przypadkach zaburzeń kinestezji artykulacyjnej (słabe czucie narządów artykulacyjnych), nawykowego oddychania przez usta, wygórowanych odruchów niemowlęcych, problemów z połykaniem i spożywaniem pokarmów, niwelacji ślinotoku, a także w trakcie leczenia ortodontycznego przy zdiagnozowanych wadach zgryzu.

Masaż wykonywany może być manualnie, ale także za pomocą wibratora logopedycznego, tubek żuchwowych czy gryzaków, aby odpowiednio przygotować mięśnie i receptory dotyku do dalszej pracy.

Kinesiotaping logopedyczny

Kinesiotaping logopedyczny jest narzędziem z powodzeniem stosowanym w terapii dzieci i dorosłych z zaburzeniami motorycznymi w obrębie jamy ustnej poprzez stymulację i pobudzenie mięśni w obszarze ustno-twarzowym. Dzięki aplikacji plastra na rozciągnięty wcześniej mięsień receptory czuciowe na skórze odbierają dodatkowy bodziec. Sygnał przetwarzany jest przez nasz układ nerwowy, który wysyła informację zwrotną do mięśni pobudzając je do działania.

W zależności od miejsca i sposobu aplikacji możemy wpływać na zmniejszenie bądź zwiększenie napięcia mięśniowego, bo kierunek działania taśmy będzie naszym kierunkiem terapeutycznym.

Kinesiotaping stosujemy w przypadku nadmiernego ślinienia, dysfunkcji stawu skroniowo-żuchwowego, w zaburzeniach połykania, problemach z utrzymaniem prawidłowej pozycji spoczynkowej języka, obniżonego bądź wzmożonego napięcia mięśni twarzy (zwłaszcza mięśnia okrężnego ust), szczękościsku, bruksizmu, asymetrii twarzy, porażenia mięśni twarzy.

Logorytmika

Logorytmika to dziedzina, która łączy w sobie terapię logopedyczną oraz rytmikę, dzięki czemu umożliwia zaktywizowanie zarówno sfery słuchowej jak i ruchowej dziecka.

Logorytmika proponuje takie połączenie ćwiczeń ruchowych, słuchowych, oddechowych, słownych i muzycznych, by rozwijać mowę oraz możliwie najwięcej umiejętności poznawczych, które gwarantują dziecku w doskonały start w przyszłość.

Najważniejszym komponentem zajęć logorytmicznych jest ruch, który ma ogromny wpływ na rozwój mowy dziecka i jego ogólne funkcjonowanie. Podczas zajęć akompaniamentem rytmu jest słowo. Całość tworzy rytmicznie zestrojony ruch całego ciała.

Za główny cel ćwiczeń logorytmicznych uważa się usprawnianie ruchowe i słuchowe dzieci, u których stwierdza się zaburzenia i wady wymowy. Dotyczą one również dzieci zdrowych, u których stymulacja słuchowo-ruchowa korzystnie wpływa na ogólny rozwój.

Wczesna nauka czytania

Nauka czytania metodą symultaniczno-sekwencyjną przeznaczona jest dla wszystkich dzieci i oparta jest na najnowszych badaniach neuropsychologicznych i wieloletnich doświadczeniach terapeutycznych i logopedycznych prof. Cieszyńskiej.

Co istotne, wczesna nauka czytania pozwala osiągnąć właściwą artykulację głosek u dzieci z niezakończonym rozwojem mowy oraz z wadami wymowy. Zakłada się, że najlepszy czas na naukę czytania to początek wieku przedszkolnego.

Terapia dzieci z trudnościami szkolnymi

Terapia dzieci z trudnościami szkolnymi to szereg całościowych działań o charakterze pedagogicznym, nastawionych na pomoc dziecku, niwelowanie przyczyn oraz trudności objawów niepowodzeń szkolnych, nastawionych na podwyższanie samooceny i motywacji do dalszego działania, do obowiązków szkolnych.

Terapia dzieci dyslektycznych oraz zagrożonych dysleksją

Dysleksja to coraz częściej wykrywane zaburzenie wśród dzieci i młodzieży. Na codziennej drodze dyslektyka stają problemy z koncentracją, trudności ze zrozumieniem poleceń, kłopoty ze skuteczną nauką czytania i pisania oraz wiele innych.

W prowadzonej przez nas terapii skupiamy się na trudnościach i prowadzimy nasze oddziaływania tak, aby je wyeliminować lub zminimalizować.

Szkolenia dla Rodziców i Specjalistów

Szkolenia dla Rodziców i Specjalistów organizowane są w naszym Centrum oraz w placówkach współpracujących. Oferta szkoleniowa ustalana jest indywidualnie.

Współpraca ze żłobkami i przedszkolami

Współpracujemy z zewnętrznymi placówkami edukacyjnymi oferując pełną opiekę diagnostyczno-terapeutyczną. Nasza oferta skierowana jest do żłobków oraz przedszkoli (w tym przedszkoli integracyjnych oraz terapeutycznych). Przeprowadzamy badania przesiewowe oraz pełne diagnozy logopedyczne, prowadzimy zajęcia indywidualne zarówno z dziećmi wymagającymi pracy nad artykulacją, jak i dziećmi wymagającymi opieki wymienionej w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego czy potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

Nasz zespół jest specjalnie przeszkolony i prowadzi dokumentację zgodnie z przyjętymi wytycznymi, dbając o prawidłowość programów terapeutycznych, półroczne ewaluacje oraz uzupełnianie dzienników. W naszej ofercie znajdują się także grupowe zajęcia logopedyczne czy logorytmika.

Znajdziesz nas

W GRODZISKU MAZOWIECKIM